PLAN DZIAŁAŃ SZKOŁY po powrocie do nauczania stacjonarnego w Zespole Szkół im. Armii Krajowej Obwodu „Głuszec” Grójec w Grójcu

I. CELE DZIAŁAŃ SZKOŁY

 1. Ponowna adaptacja uczniów do zajęć w trybie stacjonarnym.
 2. Przypomnienie aktualnie obowiązujących zasad organizacyjnych i zasad pracy w szkole i w klasie.
 3. Rozpoznanie aktualnej sytuacji uczniów - nastrojów, samopoczucia, doznanych trudnych przeżyć w związku z pandemia.
 4. Budowanie na nowo relacji w klasie, budowanie klimatu bezpieczeństwa.
 5. Przekazywanie informacji o możliwości uzyskania pomocy.
 6. Wzbogacenie bazy dydaktycznej szkoły w gotowe scenariusze zajęć z uczniami.

II.ZADANIA/ REKOMENDACJE DLA NAUCZYCIELI

 1. Rozpoznanie problemów uczniów w sferze emocjonalnej, społecznej, fizycznej/ANKIETA
 2. Ustalenie planu pracy szkoły po powrocie do nauczania stacjonarnego (omówiono na radzie pedagogicznej)
 3. Budowanie właściwych relacji w klasie/ WYCHOWAWCY KLAS - WYBÓR SCENARIUSZY ZAJĘĆ REINTEGRUJĄCYCH
 4. Zintegrowanie działań profilaktycznych wynikających z programu wychowawczo-profilaktycznego z działaniami przeciwdziałającymi СOVID-19 i promującymi zdrowie/PEDAGOG SZKOLNY
 5. Diagnozowanie osiągnięć uczniów ukierunkowane głównie na działania wspomagające, bez nadmiernego stosowania klasycznych sposobów sprawdzania wiedzy i umiejętności/ WSZYSCY NAUCZYCIELE
 6. Eliminowanie lęku, poczucia zagrożenia spowodowanego nadmiernym obciążeniem związanym z przygotowywaniem się do sprawdzianów, czy obawa przed porażką w grupie rówieśniczej/ ZAJĘCIA PROWADZONE PRZEZ PEDAGOGA PO UZGODNIENIU Z WYCHOWAWCAMI KLAS
 7. Uwzględnienie działań integrujących zespoły klasowe zaproponowanych przez rodziców i uczniów/ WYCHOWAWCY KLAS
 8. Wsparcie nauczycieli wychowawców przez psychologa i pedagoga w zakresie diagnozowania sytuacji wychowawczej w każdej klasie
 9. Modyfikacja programu wychowawczo-profilaktycznego/ PEDAGOG
 10. Określenie potrzeb nauczycieli w zakresie doskonalenia zawodowego w związku z nowymi wyzwaniami szkoły ( dydaktyka i wychowanie)/ DYREKTOR, PORADNIA PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNA, METODYCY
 11. Wsparcie samorządu uczniowskiego w działaniach integracyjnych, np. w organizacji samopomocy koleżeńskiej/ OPIEKUNOWIE SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO
 12. Podjęcie stałej współpracy z instytucjami wspierającymi: poradnia psychologiczna pedagogiczna, ośrodek doskonalenia nauczycieli, ośrodek pomocy społecznej - WSZYSCY NAUCZYCIELE

III. DZIAŁANIA SKIEROWANE DO UCZNIÓW

 1. Rozpoznanie indywidualnych potrzeb uczniów w zakresie wsparcia psychologiczno-pedagogicznego oraz podjęcie działań adekwatnych do zdiagnozowanych potrzeb/PEDAGOG, WYCHOWAWCY
 2. Rozpoznanie indywidualnych potrzeb edukacyjnych oraz trudności uczniów w przyswajaniu wiedzy i umiejętności w zakresie danego przedmiotu powstałych w czasie nauki zdalnej - WSZYSCY NAUCZYCIELE, WYCHOWAWCY, PEDAGOG
 3. Dostosowanie tematyki zajęć z wychowawca do zdiagnozowanych potrzeb uczniów - WYCHOWAWCY
 4. Rozwijanie relacji interpersonalnych na poziomie nauczyciel-uczeń, uczeń-uczeń m.in. przez:
  • Częste kontakty i rozmowy nauczycieli z uczniami, uczniów z uczniami
  • Objęcie wsparciem osób nieśmiałych i wycofanych
  • Docenianie każdej aktywności
  • Angażowanie do dodatkowych zadań
  • Podejmowanie działań integrujących zespoły klasowe (aktywne przerwy śródlekcyjne, wycieczki jednogodzinne, ogniska)
 5. Uruchomienie stałych dyżurów / Konsultacji pedagoga, psychologa dla uczniów

IV. DZIAŁANIA SKIEROWANE DO RODZICÓW

 1. Pozyskanie od rodziców informacji dotyczących potrzeb, niepokojów, obaw uczniów w związku z powrotem do szkoły/ANKIETA
 2. Podjęcie stałej współpracy z rodzicami w zakresie pomocy psychologiczno-pedagogicznej udzielanej uczniom ze zdiagnozowanymi potrzebami - WYCHOWAWCY, PEDAGOG
 3. Uruchomienie stałych dyżurów/konsultacji pedagoga
 4. Udostępnienie broszury zwiększającej świadomość rodziców w zakresie zdrowia psychicznego uczniów z powodu izolacji społecznej - PEDAGOG
 5. Zorganizowanie dostępu dla rodziców do szkoleń dotyczących spraw wychowawczych, stanów emocjonalnych, pokonywania lęku m.in. przed brakiem akceptacji w grupie, stresu, budowania na nowo relacji interpersonalnych - DYREKTOR, PEDAGOG

Szukaj informacji na stronie

Wykonanie: © Krzysztof Karwan. 2017-2022 Zespół Szkół im. Armii Krajowej Obwodu "Głuszec" - Grójec.

Main Menu