I. CELE DZIAŁAŃ SZKOŁY

 1. Ponowna adaptacja uczniów do zajęć w trybie stacjonarnym.
 2. Przypomnienie aktualnie obowiązujących zasad organizacyjnych i zasad pracy w szkole i w klasie.
 3. Rozpoznanie aktualnej sytuacji uczniów - nastrojów, samopoczucia, doznanych trudnych przeżyć w związku z pandemia.
 4. Budowanie na nowo relacji w klasie, budowanie klimatu bezpieczeństwa.
 5. Przekazywanie informacji o możliwości uzyskania pomocy.
 6. Wzbogacenie bazy dydaktycznej szkoły w gotowe scenariusze zajęć z uczniami.

II.ZADANIA/ REKOMENDACJE DLA NAUCZYCIELI

 1. Rozpoznanie problemów uczniów w sferze emocjonalnej, społecznej, fizycznej/ANKIETA
 2. Ustalenie planu pracy szkoły po powrocie do nauczania stacjonarnego (omówiono na radzie pedagogicznej)
 3. Budowanie właściwych relacji w klasie/ WYCHOWAWCY KLAS - WYBÓR SCENARIUSZY ZAJĘĆ REINTEGRUJĄCYCH
 4. Zintegrowanie działań profilaktycznych wynikających z programu wychowawczo-profilaktycznego z działaniami przeciwdziałającymi СOVID-19 i promującymi zdrowie/PEDAGOG SZKOLNY
 5. Diagnozowanie osiągnięć uczniów ukierunkowane głównie na działania wspomagające, bez nadmiernego stosowania klasycznych sposobów sprawdzania wiedzy i umiejętności/ WSZYSCY NAUCZYCIELE
 6. Eliminowanie lęku, poczucia zagrożenia spowodowanego nadmiernym obciążeniem związanym z przygotowywaniem się do sprawdzianów, czy obawa przed porażką w grupie rówieśniczej/ ZAJĘCIA PROWADZONE PRZEZ PEDAGOGA PO UZGODNIENIU Z WYCHOWAWCAMI KLAS
 7. Uwzględnienie działań integrujących zespoły klasowe zaproponowanych przez rodziców i uczniów/ WYCHOWAWCY KLAS
 8. Wsparcie nauczycieli wychowawców przez psychologa i pedagoga w zakresie diagnozowania sytuacji wychowawczej w każdej klasie
 9. Modyfikacja programu wychowawczo-profilaktycznego/ PEDAGOG
 10. Określenie potrzeb nauczycieli w zakresie doskonalenia zawodowego w związku z nowymi wyzwaniami szkoły ( dydaktyka i wychowanie)/ DYREKTOR, PORADNIA PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNA, METODYCY
 11. Wsparcie samorządu uczniowskiego w działaniach integracyjnych, np. w organizacji samopomocy koleżeńskiej/ OPIEKUNOWIE SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO
 12. Podjęcie stałej współpracy z instytucjami wspierającymi: poradnia psychologiczna pedagogiczna, ośrodek doskonalenia nauczycieli, ośrodek pomocy społecznej - WSZYSCY NAUCZYCIELE

III. DZIAŁANIA SKIEROWANE DO UCZNIÓW

 1. Rozpoznanie indywidualnych potrzeb uczniów w zakresie wsparcia psychologiczno-pedagogicznego oraz podjęcie działań adekwatnych do zdiagnozowanych potrzeb/PEDAGOG, WYCHOWAWCY
 2. Rozpoznanie indywidualnych potrzeb edukacyjnych oraz trudności uczniów w przyswajaniu wiedzy i umiejętności w zakresie danego przedmiotu powstałych w czasie nauki zdalnej - WSZYSCY NAUCZYCIELE, WYCHOWAWCY, PEDAGOG
 3. Dostosowanie tematyki zajęć z wychowawca do zdiagnozowanych potrzeb uczniów - WYCHOWAWCY
 4. Rozwijanie relacji interpersonalnych na poziomie nauczyciel-uczeń, uczeń-uczeń m.in. przez:
  • Częste kontakty i rozmowy nauczycieli z uczniami, uczniów z uczniami
  • Objęcie wsparciem osób nieśmiałych i wycofanych
  • Docenianie każdej aktywności
  • Angażowanie do dodatkowych zadań
  • Podejmowanie działań integrujących zespoły klasowe (aktywne przerwy śródlekcyjne, wycieczki jednogodzinne, ogniska)
 5. Uruchomienie stałych dyżurów / Konsultacji pedagoga, psychologa dla uczniów

IV. DZIAŁANIA SKIEROWANE DO RODZICÓW

 1. Pozyskanie od rodziców informacji dotyczących potrzeb, niepokojów, obaw uczniów w związku z powrotem do szkoły/ANKIETA
 2. Podjęcie stałej współpracy z rodzicami w zakresie pomocy psychologiczno-pedagogicznej udzielanej uczniom ze zdiagnozowanymi potrzebami - WYCHOWAWCY, PEDAGOG
 3. Uruchomienie stałych dyżurów/konsultacji pedagoga
 4. Udostępnienie broszury zwiększającej świadomość rodziców w zakresie zdrowia psychicznego uczniów z powodu izolacji społecznej - PEDAGOG
 5. Zorganizowanie dostępu dla rodziców do szkoleń dotyczących spraw wychowawczych, stanów emocjonalnych, pokonywania lęku m.in. przed brakiem akceptacji w grupie, stresu, budowania na nowo relacji interpersonalnych - DYREKTOR, PEDAGOG

 1. Bo uchronisz siebie przed niebezpieczeństwem

 Z bardzo dużym prawdopodobieństwem – sięgającym nawet 95% – szczepienie uchroni Cię przed zakażeniem COVID-19 lub przed ciężkim przebiegiem choroby.

 1. Bo uratujesz komuś życie

Im więcej będzie zaszczepionych osób, tym szybciej osiągniemy odporność populacyjną.

 1. Bo możesz!

Szczepionki na koronawirusa są dobrowolne, bezpłatne i skuteczne.

Tags:

Na terenie szkoły organizowana będzie opieka stomatologiczna. W dniach 7-8 września przeprowadzone będą badania profilaktyczne.

Prosimy rodziców uczniów klas pierwszych o wypełnieni i przekazanie do szkoły wywiadu lekarskiego i zgody na objęcie opieką stomatologiczną (wzór do wydruku).

Załączniki:
Pobierz plik (opieka_stom.jpg)Wzór do wydruku[ ]754 kB

Czytaj więcej aby zapoznać się z dokumentami dotyczącymi procedur bezpieczńestwa.

Załączniki:
Pobierz plik (Kwestionariusz.docx)Kwestionariusz[Załącznik nr 3- do Procedury bezpieczeństwa na terenie placówki w okresie pandemii COVID-19 KWESTIONARIUSZ oceny ryzyka epidemiologicznego ]13 kB
Pobierz plik (Procedury.docx)Procedury[PROCEDURY BEZPIECZEŃSTWA W OKRESIE PANDEMII COVID-19 OBOWIĄZUJĄCE NA TERENIE ZESPOŁU SZKÓŁ IM. ARMII KRAJOWEJ OBWODU „GŁUSZEC”-GRÓJEC W GRÓJCU OD 1 WRZEŚNIA 2020 ROKU]37 kB
Pobierz plik (teams.docx)Zasady korzystania z aplikacji TEAMS[ZASADY BEZPIECZNEGO KORZYSTANIA Z APLIKACJI MICROSOFT TEAMS W RAMACH ZDALNEGO NAUCZANIA W OKRESIE PANDEMII COVID-19 OBOWIĄZUJĄCE NA TERENIE ZESPOŁU SZKÓŁ IM. ARMII KRAJOWEJ OBWODU „GŁUSZEC”- GRÓJEC W GRÓJCU OD 1 WRZEŚNIA 2020 ROKU]19 kB
Pobierz plik (zal2.pdf)Załącznik Nr 2[Załącznik nr 2-do Procedur bezpieczeństwa na terenie placówki w okresie pandemii COVID-19 ]155 kB

Szanowni Państwo,

zadaniem szkoły jest kształtowanie postaw prozdrowotnych uczniów, w tym ugruntowanie wiedzy o prawidłowym odżywianiu się.  Realizacja tego zadania oparta jest głównie na ustalonych w podstawie programowej celach kształcenia i treściach nauczania z zakresu edukacji zdrowotnej. Uprzejmie informuję, że w realizacji treści z zakresu edukacji zdrowotnej można wykorzystać zasoby internetowego Narodowego Centrum Edukacji Żywieniowej (NCEZ), które zostało utworzone w 2017 r. przez Instytut Żywności i Żywienia.

Załączniki:
Pobierz plik (Ulotka_Centrum_Dietetyczne_Online.pdf)Ulotka[Centrum Dietetyczne Online]1625 kB

Tags:

Zespół ds. realizacji Krajowego Programu Zapobiegania Zakażeniom HIV i zwalczania AIDS w województwie mazowieckim wydał aktualizację raportu, przedstawiającego charakterystykę demograficzną i epidemiologiczną oraz podsumowującego podjęte w latach 2014-2016 działania dotyczące profilaktyki zdrowotnej, leczenia i wsparcia społecznego.

Tags:

Najlepsze Technika w Polsce

Logo, odznaka Srebrnej Szkoły, Najlepsze Technika, ranking Perspektywy 2021

Fundacja Edukacyjna "Perspektywy" potwierdza, że Technikum w ZS im. AK Obwodu "Głuszec” - Grójec w Grójcu jest wśród najlepszych techników w Polsce sklasyfikowanych w Rankingu Liceów i Techników PERSPEKTYWY 2021 i przysługuje mu tytuł "SREBRNEJ Szkoły 2021"

Logo, odznaka Brązowej Szkoły, Najlepsze Technika, ranking Perspektywy 2019

Logo, odznaka Brązowej Szkoły, Najlepsze Technika, ranking Perspektywy 2018

Jesteś NASZYM Absolwentem? - Weź udział w ANKIECIE

Logo Badanie Losów Absolwentów w ZS Grójec

Szukaj informacji na stronie

Wykonanie: © Krzysztof Karwan. 2017-2022 Zespół Szkół im. Armii Krajowej Obwodu "Głuszec" - Grójec.

Main Menu