Terminarze - Rekrutacja 2024/2025

Lp.

Rodzaj czynności

Termin w postępowaniu rekrutacyjnym

1.

Złożenie wniosku, w tym zmiana wniosku o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej wraz z dokumentami (podpisanego przez co najmniej jednego rodzica/prawnego opiekuna)

od 15 maja 2024 r.
 od godz. 08.00
do 29 maja 2024 r.
do godz. 15.00

2.

Uzupełnienie wniosku o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej o świadectwo ukończenia szkoły podstawowej i o zaświadczenie o wyniku egzaminu ósmoklasisty oraz złożenie nowego wniosku, zmiana przez kandydata wniosku o przyjęcie,
z uwagi na zamianę szkół do których kandyduje.

od 03 lipca 2024 r.
od godz. 08.00
do 10 lipca 2024 r.
do godz. 15.00

3.

Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej i dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków poświadczanych w oświadczeniach, w tym dokonanie przez przewodniczącego komisji rekrutacyjnej czynności związanych z ustaleniem tych okoliczności.

od 15 maja 2024 r.
od godz. 08.00
do 10 lipca 2024 r.
do godz. 15.00.

4.

Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej i dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym,
w tym okoliczności zweryfikowanych przez wójta (burmistrza lub prezydenta) wskazanych w oświadczeniach

do 15 lipca 2024 r.

5.

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych a także najniższą liczbę punktów, która uprawnia do przyjęcia.

19 lipca 2024 r.
do godz. 12.00

6.

Wydanie przez  szkoły prowadzące kształcenie zawodowe skierowania
w danym zawodzie.

od 15 maja 2024 r.
od godz. 08.00
do 22 lipca 2024 r.
do godz. 15.00.

7.

Potwierdzenie woli przyjęcia w postaci przedłożenia oryginału świadectwa ukończenia szkoły i oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu zewnętrznego, o ile nie zostały one złożone w uzupełnieniu wniosku o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej, a w przypadku szkoły prowadzącej kształcenie zawodowe - także zaświadczenia lekarskiego zawierającego orzeczenie o braku przeciwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu

 

od 19 lipca 2024 r.
od godz. 08.00
do 24 lipca 2024 r.
do godz. 15.00.

8.

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych.

25 lipca 2024 r.
do godz. 14.00

9.

Wystąpienie do komisji rekrutacyjnej o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia

do 29 lipca 2024 r.

10.

Sporządzenie przez komisje rekrutacyjną uzasadnienia odmowy przyjęcia.

do 3 dni od dnia wystąpienia
o sporządzenie uzasadnienia
odmowy przyjęcia

11.

Wniesienie do dyrektora szkoły odwołania od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej.

do 3 dni od dnia otrzymania
uzasadniania odmowy przyjęcia

12.

Dyrektor szkoły rozpatruje odwołanie od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej.

do 3 dni od dnia złożenia
odwołania do dyrektor szkoły

13.

Poinformowanie przez dyrektora szkoły ponadpodstawowej Mazowieckiego Kuratora Oświaty o liczbie wolnych miejsc w szkole

do 26 lipca 2024 r.

 

Tags:

Szukaj na stronie

Patronat

Uczelnia Techniczno-Handlowa Warszawa

Najlepsze Technika w Polsce

  ogo, odznaka Brązowej Szkoły, Najlepsze Technika, ranking Perspektywy 2023Fundacja Edukacyjna "Perspektywy" potwierdza, że Technikum w ZS im. AK Obwodu "Głuszec” - Grójec w Grójcu jest wśród najlepszych techników w Polsce sklasyfikowanych w Rankingu Liceów i Techników PERSPEKTYWY 2024 i przysługuje mu tytuł "BRĄZOWEJ Szkoły 2024"

ogo, odznaka Brązowej Szkoły, Najlepsze Technika, ranking Perspektywy 2023

Logo, odznaka Srebrnej Szkoły, Najlepsze Technika, ranking Perspektywy 2021

Logo, odznaka Brązowej Szkoły, Najlepsze Technika, ranking Perspektywy 2019

Logo, odznaka Brązowej Szkoły, Najlepsze Technika, ranking Perspektywy 2018

Szukaj informacji na stronie

Wykonanie: © Krzysztof Karwan. 2017-2023 Zespół Szkół im. Armii Krajowej Obwodu "Głuszec" - Grójec.

Main Menu