Terminarze - Rekrutacja 2022/2023

Harmonogram postępowania rekrutacyjnego w ZS Grójec 2022/2023

Uwaga terminarz rekrutacji może ulec zmianie, które może dokonać MEN

Lp.

Rodzaj czynności

Termin w postępowaniu rekrutacyjnym

1.

Złożenie wniosku, w tym zmiana wniosku o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej wraz z dokumentami (podpisanego przez co najmniej jednego rodzica/prawnego opiekuna)

od 16 maja 2022 r.
 od godz. 08.00
do 20 czerwca 2022 r.
do godz. 15.00

2.

Uzupełnienie wniosku o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej o świadectwo ukończenia szkoły podstawowej i o zaświadczenie o wyniku egzaminu ósmoklasisty oraz złożenie nowego wniosku, zmiana przez kandydata wniosku o przyjęcie,
z uwagi na zamianę szkół do których kandyduje.

od 24 czerwca 2022 r.
od godz. 08.00
do 13 lipca 2022 r.
do godz. 15.00

3.

Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej i dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków poświadczanych w oświadczeniach, w tym dokonanie przez przewodniczącego komisji rekrutacyjnej czynności związanych z ustaleniem tych okoliczności.

od 16 maja 2022 r.
od godz. 08.00
do 13 lipca 2022 r.
do godz. 15.00.

4.

Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej i dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym,
w tym okoliczności zweryfikowanych przez wójta (burmistrza lub prezydenta) wskazanych w oświadczeniach

do 19 lipca 2022 r.

5.

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych a także najniższą liczbę punktów, która uprawnia do przyjęcia.

20 lipca 2022 r.

6.

Wydanie przez  szkoły prowadzące kształcenie zawodowe skierowania
w danym zawodzie.

od 16 maja 2022 r.
od godz. 08.00
do 25 lipca 2022 r.
do godz. 15.00.

7.

Potwierdzenie woli przyjęcia w postaci przedłożenia oryginału świadectwa ukończenia szkoły i oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu zewnętrznego, o ile nie zostały one złożone w uzupełnieniu wniosku o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej, a w przypadku szkoły prowadzącej kształcenie zawodowe - także zaświadczenia lekarskiego zawierającego orzeczenie o braku przeciwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu

od 21 lipca 2022 r.
od godz. 08.00
do 27 lipca 2022 r.
do godz. 15.00.

8.

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych.

28 lipca 2022 r.
do godz. 14.00

9.

Wystąpienie do komisji rekrutacyjnej o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia

do 2 sierpnia 2022 r.

10.

Sporządzenie przez komisje rekrutacyjną uzasadnienia odmowy przyjęcia.

do 3 dni od dnia wystąpienia
o sporządzenie uzasadnienia
odmowy przyjęcia

11.

Wniesienie do dyrektora szkoły odwołania od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej.

do 3 dni od dnia otrzymania
uzasadniania odmowy przyjęcia

12.

Dyrektor szkoły rozpatruje odwołanie od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej.

do 3 dni od dnia złożenia
odwołania do dyrektor szkoły

 

 

Tags:

Szukaj informacji na stronie

Wykonanie: © Krzysztof Karwan. 2017-2022 Zespół Szkół im. Armii Krajowej Obwodu "Głuszec" - Grójec.

Main Menu