Historia Szkoły

Nasza szkoła ma bogatą ponad 70-letnią tradycję, a jej historia jest ściśle związana z dziejami naszej Ojczyzny.

Początek istnienia szkoły przypada na lata okupacji hitlerowskiej, gdy nauczyciele w ramach tajnego nauczania pół oficjalnie realizowali program polskiej szkoły średniej. Z inicjatywy Józefa Świątkowskiego 17 września 1940 roku powstała szkoła pod nazwą „Prywatna Koedukacyjna Szkoła Handlowa Józefa Świątkowskiego”.

Pierwszym dyrektorem szkoły był jej założyciel Józef Świątkowski, który pełnił tę funkcję w latach 1940 – 1953, a następnie przez 4 miesiące Oskar Pilarek. W latach okupacji szkoła trzykrotnie zmieniała swoją nazwę i specjalność, co nie miało wpływu na cel jej istnienia i rezultaty pracy.

W następnych latach w dalszym ciągu zmieniały się nazwa szkoły i specjalności kształcenia, a także władze administracyjne nadzorujące szkołę, były nimi m. in. Prezydium Powiatowej Rady Narodowej, Ministerstwo Finansów, Centralny Urząd Skupu i Kontraktacji, Ministerstwo Oświaty.

Kolejnym dyrektorem od grudnia 1953 do września 1956 roku był Kazimierz Lewkowski /1902 – 1966/.

W 1957 roku z inicjatywy Władysława Przytockiego zorganizowano w Grójcu Punkt Konsultacyjny Zaocznego Technikum Ekonomicznego w Warszawie. Do szkoły będącej pod nadzorem Ministerstwa Skupu przyjmowano osoby pracujące, głównie w handlu i administracji. Absolwenci tego technikum odegrali ważną rolę w życiu miasta i powiatu. 17 lutego 1961 roku miejscowe władze rozwiązały ten Punkt Konsultacyjny.

W ciągu pierwszych 15 lat istnienia szkoły nazwa jej zmieniał się 11 razy, a władze administracyjne 7 razy. Na skutek tak częstych zmian specjalności oraz nadzoru administracyjnego szkoła chyliła się ku upadkowi i chciano ją kilkakrotnie zlikwidować, ale dzięki zdecydowanej postawie rodziców i kadry pedagogicznej sprzeciwiającej się takiej decyzji nie zamknięto szkoły.

Szkoła nie posiadała własnego budynku, co utrudniało jej funkcjonowanie. Od założenia szkoły do 1946 roku zajęcia odbywały się w prywatnym budynku Dąbrowskiego, przy ulicy Skargi 17, następnie w starym budynku gimnazjum. W 1949 roku przeniesiono szkołę do nowego budynku Liceum Ogólnokształcącego. Nauka młodzieży technikum odbywała się w godzinach popołudniowych. W takich warunkach rozwój szkoły był utrudniony, liczba oddziałów nie przekraczała 5-ciu.

Okres pewnej stabilności i możliwości rozwoju nastąpił od 1956 roku, kiedy szkołę przejęło Ministerstwo Oświaty, a jej dyrektorem został Jan Ardatiew, nauczyciel fizyki. W następnych 5 latach dyrektor Jan Ardatiew przyczynił się do uzyskania budynku w Kobylinie na internat i podjął starania o budowę własnego budynku szkolnego.

W roku szkolnym 1961/62 przejęto pod kierownictwo Technikum Ekonomicznego Zasadniczą Szkołę Zawodową sprzedawców sklepowych oraz odzieżową, które dotychczas mieściły się przy Szkole Podstawowej nr 1 w Grójcu. W tym samym roku utworzono Zasadniczą Szkołę Zawodową przyzakładową o kierunku budowlanym oraz mechanizacji rolnictwa w Kozietułach.

Nauka od 1961 roku odbywała się w kilku miejscach, dopiero od 1963 roku Technikum Ekonomiczne łącznie z Zasadniczą Szkoła Zawodową otrzymało 7 izb w nowo oddanym budynku Szkoły Podstawowej nr 2 w Grójcu. W tym okresie dyrekcja sprawowała opiekę pedagogiczną i finansową nad otwartym Technikum Mechanicznym w Warce.

1 września 1961 roku dyrektorem szkoły został Zygmunt Nowak. W roku 1963 rozpoczęto budowę obecnego budynku szkolnego, a ukończono ją w 1965 roku. Zakończenie tej inwestycji możliwe było dzięki wielkiemu wkładowi pracy, poświęceniu, zaangażowaniu i niespożytej energii ówczesnego dyrektora szkoły Zygmunta Nowaka. Od września 1964 roku przy Technikum Ekonomicznym utworzono nowe kierunki t. j. Technikum Spożywcze o specjalności przetwórstwo owoców i warzyw oraz 3 – letnie Technikum Ekonomiczne po SPR – ach specjalność – wiejski obrót towarowy.

Rok 1965 był przełomowy w życiu naszej szkoły. Dziesiątego września 1965 roku Technikum przeniosło się po wieloletniej tułaczce do własnego budynku.

Kuratorium wyodrębniło dwie jednostki organizacyjne: Zasadniczą Szkołę Zawodową, której dyrektorem został Marian Pękacki oraz Technikum Ekonomiczne z dyrektorem Zygmuntem Nowakiem.

W 1966 roku przystąpiono do porządkowania terenu wokół szkoły, w ciągu trzech miesięcy został zbudowany stadion i ogrodzony teren szkoły. 2/3 poniesionych kosztów to środki pieniężne obywateli miasta, rodziców naszej młodzieży, rady pedagogicznej oraz duży wkład pracy uczniów. W latach 1961-1968 nastąpił rozwój szkoły. 3-krotnie wzrosła liczba oddziałów i młodzieży. Miało to znaczny wpływ na stabilizację kadry pedagogicznej oraz wzrost liczby nauczycieli pełnozatrudnionych.

18 kwietnia 1972 roku zmarł nagle dyrektor Zygmunt Nowak, wówczas pełnienie funkcji dyrektora do końca roku szkolnego powierzono ówczesnemu zastępcy Tadeuszowi Piwońskiemu.

W sierpniu 1972 roku powołano Zespół Szkół Zawodowych, a obowiązki dyrektora powierzono Marianowi Pękackiemu. W Zespole Szkół Zawodowych funkcjonowało Liceum Ekonomiczne, Technikum Spożywcze, Liceum Zawodowe i wiele klas Zasadniczej Szkoły Zawodowej o różnych specjalnościach np. odzieżowa, handlowa, mechaniczna, komunikacyjna, hydrauliczna, wielozawodowa i Technikum Mechaniczne dla pracujących. Szkoła liczyła wiele oddziałów i cieszyła się zainteresowaniem młodzieży z Grójca i okolic. W niektórych latach liczba uczniów przekraczała 1500, co świadczy, że młodzież chętnie podejmowała w niej naukę.

Początkowo patronem szkoły był Marian Jaworski, następnie dokonano zmiany imienia. Uroczystość nadania szkole imienia Armii Krajowej Obwodu „Głuszec”–Grójec i przekazania sztandaru odbyła się 23 marca 1991 r.

Młodzież naszej szkoły osiągała sukcesy sportowe, zajmowała znaczące miejsca w konkursach przedmiotowych i olimpiadach oraz w konkursach recytatorskich. Szkołę ukończyło kilka tysięcy uczniów, którzy podjęli pracę, dalszą naukę, zajmują często eksponowane stanowiska.

Obecnie szkoła funkcjonuje jako Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych, a dyrektorem jest Dorota Skalińska.

Nasza Szkoła odwołuje się do chlubnych tradycji, przekazując je następnym pokoleniom zgodnie ze słowami poety:

"Ale nie depczcie przeszłości ołtarzy,
choć macie sami doskonalsze wznieść.
Na nich się jeszcze święty ogień żarzy i miłość ludzka stoi tam na straży,
a wy winniście im cześć!"

DYREKTORZY SZKOŁY

 • Józef Świątkowski 1940 – 1953
 • Oskar Pilarek 4 miesiące 1953
 • Kazimierz Lewkowski 1953 – IX. 1956
 • Jan Ardatiew 1956 – 1961
 • Zygmunt Nowak 1961 – IV. 1972
 • Tadeusz Piwoński IV – VIII 1972
 • Marian Pękacki IX. 1972 – 1983
 • Tadeusz Głębocki 1983 – 1984
 • Józef Radkiewicz 1984 – 2002
 • Anna Górska od 2002 - 2013
 • Dorota Skalińska 2013-2018
 • Andrzej Kosatka 2018

Szukaj na stronie

Najlepsze Technika w Polsce

  ogo, odznaka Brązowej Szkoły, Najlepsze Technika, ranking Perspektywy 2023Fundacja Edukacyjna "Perspektywy" potwierdza, że Technikum w ZS im. AK Obwodu "Głuszec” - Grójec w Grójcu jest wśród najlepszych techników w Polsce sklasyfikowanych w Rankingu Liceów i Techników PERSPEKTYWY 2024 i przysługuje mu tytuł "BRĄZOWEJ Szkoły 2024"

ogo, odznaka Brązowej Szkoły, Najlepsze Technika, ranking Perspektywy 2023

Logo, odznaka Srebrnej Szkoły, Najlepsze Technika, ranking Perspektywy 2021

Logo, odznaka Brązowej Szkoły, Najlepsze Technika, ranking Perspektywy 2019

Logo, odznaka Brązowej Szkoły, Najlepsze Technika, ranking Perspektywy 2018

Jesteś NASZYM Absolwentem? - Weź udział w ANKIECIE

Logo Badanie Losów Absolwentów w ZS Grójec

Szukaj informacji na stronie

Wykonanie: © Krzysztof Karwan. 2017-2023 Zespół Szkół im. Armii Krajowej Obwodu "Głuszec" - Grójec.

Main Menu