SUKCES Jonasza Kurcza – Ucznia klasy 2i ZS w Grójcu

INNOWACYJNI KREATYWNI TWÓRCY
NA PŁASZCZYŹNIE PRZEKŁADU INTERSEMIOTYCZNEGO
– SUKCES JONASZA KURCZA –
LAUREATA  IV EDYCJI KONKURSU  FOTO POETICA 2020
INSPIROWANEGO TWÓRCZOŚCIĄ JANA KOCHANOWSKIEGO
***  
Zespół Szkół w Grójcu
INNOWACYJNY PEDAGOGICZNIE – TWÓRCZY KREATYWNYMI ROZWIĄZANIAMI

 

SUKCES Jonasza Kurcza – Ucznia klasy 2i ZS w Grójcu, który zajął  II miejsce w kategorii B – szkół ponadpodstawowych – za pracę konkursową inspirowaną Pieśnią XXV Jana Kochanowskiego –

 – pierwszą Pieśnią napisaną przez Kochanowskiego w języku polskim

Już po raz czwarty MUZEUM JANA KOCHANOWSKIEGO w Czarnolesie wraz ze Stowarzyszeniem Miłośników Poezji Jana Kochanowskiego RENESANS  przy współpracy z Radomskim Towarzystwem Fotograficznym w Radomiu – zorganizowało KONKURS FOTO POETICA, inspirowany twórczością Jana Kochanowskiego. 

Prymarnym celem konkursu jest promowanie twórczości Mistrza Jana z Czarnolasu poprzez przekład intersemiotyczny – recepcję tekstów literackich Kochanowskiego przez młode pokolenie czytelników i twórców, czerpiących kreatywną inspirację dla swej twórczości z dzieł  literackich czarnoleskiego Poety oraz zwrócenie uwagi młodego pokolenia na POLSKIE DZIEDZICTWO NARODOWE – zarówno literackie, kulturowe jak i historyczne – czym wpisuje się w kierunki polityki oświatowej państwa, poprzez stworzenie płaszczyzny efektywnego – twórczego wdrażania podstawy programowej kształcenia ogólnego z języka polskiego w szkołach ponadpodstawowych ze szczególnym uwzględnieniem rozwijania samodzielności, innowacyjności i kreatywności uczniów, zapewniając wysoką jakość kształcenia oraz wsparcia wszystkim uczniom z uwzględnieniem zróżnicowania ich potrzeb rozwojowych i edukacyjnych a także wykorzystania w procesie edukacyjnym narzędzi i zasobów cyfrowych oraz metod kształcenia na odległość z uwzględnieniem bezpiecznego i efektywnego korzystania z technologii cyfrowych, realizujących działania wychowawcze – w szczególności wychowanie do wartości, kształtujące postawy respektujące normy społeczne utrwalane przez pokolenia.

Konkurs skierowany jest do młodego pokolenia kreatywnych twórców – stąd uczestnicy mogli startować w dwóch kategoriach: A – uczniów szkół podstawowych i B – ponadpodstawowych. Każdy uczestnik mógł nadesłać do pięciu zdjęć, będących twórczymi, fotograficznymi interpretacjami recepcji co najmniej dwóch wierszy Jana Kochanowskiego lub nawiązujących  do miejsc kojarzonych z życiem i twórczością Jana Kochanowskiego.

Wybór techniki wykonania pracy konkursowej był – zgodnie z Regulaminem – dowolny z zastrzeżeniem, iż zdjęcia wysoko przetworzone komputerowo nie podlegają ocenie, której dokonało jury – powołane przez Organizatora konkursu – decydujące o przyznaniu nagród oraz zakwalifikowaniu prac na wystawę pokonkursową. Wernisaż wystawy pokonkursowej FOTO POETICA 2020 – w IV edycji ma – z powodu pandemii – formę wirtualnej prezentacji – wszystkie nagrodzone prace są prezentowane na stronie internetowej: cyfrowyczarnolas.pl oraz na portalach społecznościowych MUZEUM JANA KOCHANOWSKIEGO.

W każdej z dwóch kategorii przyznano trzy nagrody za I, II i III miejsce oraz wyróżnienia za szczególne walory artystyczne i fotograficzne pracy konkursowej.

***

Nagrodzona praca konkursowa zwraca uwagę metaforyczną wizualizacją odczytania Pieśni XXV Jana Kochanowskiego – zarówno w odniesieniu do recepcji toposu DEUS ARTIFEX – Boga Artysty – Stwórcy wspaniałego dzieła Stworzenia jakim jest Wszechświat – postrzeganego jako dzieło  sztuki, jak i wizualizacji tej metafory. Utwór postrzegany jako „manifest renesansowej religijności”, oddający pełen ufności stosunek ukoronowania Stworzenia wobec Stwórcy, optymizm – opartej na wiarze w Opatrzność Bożą – relacji ukoronowania dzieła Bożego Stworzenia – człowieka odrodzenia – wobec Pana tegoż Stworzenia, pozostającego w jedności z Boskim Stwórcą – dzieła z Artystą.

Alegoryczność obrazu oparta na kalokagatejskiej koncepcji PIĘKNA ZESPOLONEGO W DRODZE HARMONII I ZACHOWANIA PROPORCJI Z DOBREM – fundamencie kultury europejskiej – zgodnie z którą została poddana  lektura biblii pauperum – opiera się na odczytaniu zestawienia i współgrania semantyki barw: błękitu nieba, po którym mkną białe okręty obłoków i zieleni łanu zboża oraz zestawieniu rekwizytów: nieba i ziemi, których łącznikiem, punktem wspólnym – centrum – staje się człowiek – łączący w swej naturze pierwiastek Boski – duszę nieśmiertelną z pierwiastkiem ziemskim – cielesnym, ale w kontekście jedności, harmonii, opartych na świadomości miejsca w myśl stoickiej filozofii równowagi i umiaru – zachowania „złotego środka”, zespolonych z delektowaniem się Stworzenia, obdarowanego dziełem Stworzenia  w myśl epikurejskiej zasady carpe diem. To co w Stworzeniu wertykalne spotyka się z tym co horyzontalne – w człowieku centrum i ukoronowaniu dzieła Stworzenia.

JONASZ KURCZ – Uczeń klasy 2i Zespołu Szkół w Grójcu
– pod kierunkiem Nauczyciela języka polskiego – Lidii Wojnowskiej Członka Zespołu d/s Uczniów zdolnych
– sekcja KREATYWNYCH TWÓRCÓW
w ramach PEDAGOGICZNEJ INNOWACJI PROGRAMOWO – METODYCZNEJ > KREATYWNI TWÓRCY <

Szukaj na stronie

Szukaj informacji na stronie

Wykonanie: © Krzysztof Karwan. 2017-2023 Zespół Szkół im. Armii Krajowej Obwodu "Głuszec" - Grójec.

Main Menu